system blissa

przydatne, System Blissa, Neurorehabilitacja